Văn bản pháp quy
Từ khóa:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Có 142 văn bản pháp quy
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 21/2012/TT-BTNMT19/12/2012Thông tư quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường
2 04 /2012/TT-BTNMT08/05/2012Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
3 01/2012/TT-BTNMT16/03/2012QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ KIỂM TRA, XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT; LẬP VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
4 26/2011/TT-BTNMT18/07/2011Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
5 137/2008/QĐ-TTg10/10/2008Phê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”
6 1440/QĐ-TTg06/10/2008Phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020
7 132/2008/QĐ-TTg30/09/2008Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
8 67/2008/TT-BTC21/07/2008Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
9 57/2008/QĐ-TTg30/05/2008Về việc phê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020”
10 39/2008/TT-BTC19/05/2008Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
11 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC29/04/2008Hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường
12 58/2008/QĐ-TTg29/04/2008Về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích.
13 12 /2007/TTLT-BTNMT-BNV27/12/2007Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.
14 174/2007/NĐ-CP29/11/2007Về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
15 19/2007/QĐ-BTNMT26/11/2007Về việc ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
16 171/2007/QĐ-TTg14/11/2007Về việc thành lập Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu
17 10/2007/TT-BTNMT22/10/2007Hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
18 1270/QĐ-TTg24/09/2007Về việc bổ sung Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrat ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam vào nhiệm vụ của "Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020".
19 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT06/09/2007Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
20 02/2007/TTLT- BCT- BTNMT30/08/2007Hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu.